FIRST FRIDAY MASS (JULY 2022)


FIRST FRIDAY MASS (JULY 2022)

View the full coverage of the First Friday Mass (July 2022) here.

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi