FIRST FRIDAY MASS (APRIL 2022)


FIRST FRIDAY MASS (APRIL 2022)

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi