74th SOLEMN INVESTITURE


74th SOLEMN INVESTITURE

View the full coverage of the 74th Solemn Investiture here.

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi