74TH BACCALAUREATE MASS 2022


74TH BACCALAUREATE MASS 2022

View the full coverage of the 74th Baccalaureate Mass here.

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi