5TH WHITECOAT CEREMONY


5TH WHITECOAT CEREMONY

View the full coverage of the 5th Whitecoat Ceremony here.

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi