October 2019 Chemist Licensure Examination


October 2019 Chemist Licensure Examination

Congratulations to our new chemist!

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi